Home
About us
Portfolio
Contact us
With Customers
 
 
 
Software Solutions
Inventory Plus


       Inventory Plus+™ เป็นโปรแกรมการบริหารงานสินค้าคงคลัง (Inventory Management System) ซึ่งเป็นการบริหาร และจัดการสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมการรับเข้าสินค้าไม่ให้มีมากเกินไป และการจ่ายออกสินค้าให้มีเพียงพอสำหรับการใช้งาน สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังรองรับการรับเข้าและจ่ายออกด้วยระบบบาร์โค้ดอีกด้วย


       Inventory Plus+™

    • พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic 6.0 : มีความเร็วในการทำงานสูง เชื่อถือได้สูง และเป็นภาษาที่นิยมใช้เขียน Application ต่างๆ มากมาย
    • ระบบฐานข้อมูลแบบ SQL Express
    • สามารถรองรับการทำงานกับระบบฐานข้อมูลอื่นได้ ซึ่งจะเพิ่มความมีเสถียรภาพในการจัดเก็บข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น
      Inventory Plus+™ ได้ถูกออกแบบการทำงาน โดยคำนึงถึงการทำงานของผู้ใช้เป็นหลัก โดยอาศัยรูปแบบของการทำงานจริง ซึ่งจุดเด่นของโปรแกรมโดยทั่วไปมีดังนี้ คือ

             การกำหนดความปลอดภัยของข้อมูล
                   สามารถกำหนดระดับในการเข้าถึงข้อมูลได้หลายลักษณะ เช่น ดูข้อมูลได้อย่างเดียว, แก้ไขข้อมูลได้ เป็นต้น  
                   พร้อมทั้งระบบ User Tracking ติดตามการทำงานของผู้ใช้แต่ละคน ตรวจสอบย้อนหลัง ได้ตลอดเวลา
             ง่ายสำหรับการใช้งาน
                   สามารถบันทึกข้อมูลได้เหมือนการอ่านหนังสือ คือการกรอกข้อมูลจากซ้ายไปขวา
             การ Export file
                   สามารถ Export file ได้หลายลักษณะ เช่น Excel file, Microsoft Word เป็นต้น
             Multi Tasking
                   สามารถเปิดหลายๆ หน้าจอพร้อมก็ได้ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลกันได้
             ช่วยในการตัดสินใจ
                   สามารถช่วยวิเคราะห์การทำแผน, ค่าใช้จ่าย และประสิทธิภาพของเครื่องจักร เพื่อประกอบการตัดสินใจได้
             รองรับ Barcode
                   สามารถรองรับการรูปแบบ (Font) ของ Barcode ได้หลายรูปแบบ
             ประหยัดค่าใช้จ่าย
                   เพราะไม่ต้องซื้อเครื่องพิมพ์ Barcode และยังใช้กระดาษทั่วไปพิมพ์ Barcode ได้
             ลดความผิดพลาดในการทำงาน
                   เพราะการรับเข้าและจ่ายออกของสินค้าในแบบ Barcode มีความแม่นยำสูง


       Inventory Plus+™ ประกอบด้วย 3 Module  ใหญ่ๆ ดังนี้


1. ระบบรับเข้า (Stock Receive)

    1.1 รับเข้าจากบาร์โค้ด (Receive Stock with Barcode)

    1.2 ปรับยอดรับเข้าโดยอัตโนมัติ (Automatic Increase Stock)
    1.3 ตรวจสอบประวัติการรับเข้า (Receive Stock History)

    1.4 พิมพ์ Stock Card (Print Stock Card)

    1.5 สูตรการผลิต (Bill of Material : BOM)

    1.6 วิเคราะห์/รายงาน/กราฟ
          • พิมพ์บาร์โค้ดของสินค้า (Print Barcode Stock)

          • สรุปการรับเข้า (Summary of Receive)
          • สินค้าที่มีมูลค่าการรับเข้ามากที่สุด (Maximum Value Receive Stock)

          • สินค้าที่มีความถี่การรับเข้ามากที่สุด (Maximum Frequency Receive Stock)

          • สินค้าที่มีมูลค่าในการจัดเก็บสูงสุด (High Value of Stock)

          • สินค้าที่มีจำนวนในการจัดเก็บสูงสุด (High Amount of Stock)
          • สินค้าต่ำกว่าสต็อก (Minimum Stock Alert)

          • สินค้าสูงกว่าสต็อก (Maximum Stock Alert)


2. ระบบจ่ายออก (Stock Requisition)
    2.1 จ่ายออกจากบาร์โค้ด (Requisition Stock with Barcode)

    2.2 ปรับยอดจ่ายออกโดยอัตโนมัติ (Automatic Decrease Stock)
    2.3 ตรวจสอบประวัติการจ่ายออก (Requisition Stock History)

    2.4 วิเคราะห์/รายงาน/กราฟ
          • สรุปการจ่ายออก (Summary of Requisition)
          • สินค้าที่มีมูลค่าการจ่ายออกมากที่สุด (Maximum Value Receive Stock)

          • สินค้าที่มีความถี่การจ่ายออกมากที่สุด (Maximum Frequency Receive Stock)

          • สินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (Non Movement Stock)


3. ระบบปรับยอดคงคลัง (Stock Adjust)

    3.1 ตรวจสอบประวัติการปรับยอด (Adjust Stock History)

    3.2 วิเคราะห์/รายงาน/กราฟ
          • สรุปการปรับยอด (Summary of Adjust)


สนใจติดต่อ

คุณไพรวัลย์ ไม้เนียม : 081 658 6357
                           priwal@aiplus.net

คุณสุพรัชชัย พิมแพง : 081 909 6060
                           supratchai@aiplus.net

 

 
200/432 Moo 1 Viphawadirangsit rd., Lakhok, Muang Pathumthani, Pathumthani, 12000 Thailand.     Hotline : 081 658 6357
    Copyright © 2008 AIPLUS™. All Rights Reserved.